Quality Meat Program

System QMP jest otwartym systemem produkcji żywca wołowego oraz mięsa wołowego gwarantowanej wysokiej jakości, uznanym za krajowy system jakości żywności decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2008 r.

Administratorem systemu QMP i właścicielem znaku QMP jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, działające jako rolnicze zrzeszenie branżowe zarejestrowane w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 roku o społeczno – zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. 1982 nr 32, poz. 217).

Od 01.01.2024 r. rozszerzenie standardu QMP o bydło ras mlecznych!

Po ponad 3-ech latach starań Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego uzyskało pozytywną decyzję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie rozszerzenia Systemu QMP o bydło ras mlecznych i ich mieszańców.

Zgodnie ze Standardami Systemu QMP – QMP BYDŁO – Wydanie VII, „Wołowina QMP z ras mlecznych” pojawiła się obok produktu „Wołowina QMP z ras mięsnych”. Od teraz konsumenci będą mogli rozpoznać na półce sklepowej wołowinę o gwarantowanym pochodzeniu z ras mięsnych, ale także wołowinę z ras mlecznych.

Ta decyzja umożliwi prawie każdemu rolnikowi przystąpienie do systemu QMP. Jest to bardzo istotna informacja dla producentów bydła mięsnego, ponieważ wciąż prawie 90% cieląt do opasu pochodzi od krów mlecznych.

QMP (Quality Meat Program) został zmodyfikowany w kierunku produkcji zrównoważonej niskoemisyjnej, która jest wspierana w ramach WPR. W Polsce trwają prace nad wsparciem uczestników systemu QMP w ramach ekoschematu dobrostan zwierząt.

Wprowadzenie tego wsparcia od 2024 roku z pewnością przyczyni się do zwiększania produkcji wołowiny certyfikowanej zrównoważonej, z wyższym dobrostanem zwierząt.

Czym jest System QMP?

System QMP jest krajowym system jakości żywności, który obejmuje swoimi standardami praktycznie cały proces produkcji wołowiny, a w szczególności wzmacnia zaufanie pomiędzy poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi w łańcuchu dostaw. Zaufanie oparte o wysoką jakość produkcji oraz produktów końcowych jest kluczowe, aby sprostować zmieniającym się wymaganiom rynku. W ramach systemu certyfikowane są poszczególne obszary łańcucha dostaw wołowiny, począwszy od produkcji żywca wołowego, poprzez produkcję i dostawców pasz, transport a na przetwórcach kończąc. Podmioty te poddają się niezależnej ocenie jednostki certyfikującej wyroby akredytowanej zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03. Dzięki procesowi certyfikacji wszyscy uczestnicy mogą oczekiwać produkcji prowadzonej zgodnie z przyjętymi Standardami Systemu QMP w danym obszarze. Produkt na każdym etapie jest oczekiwanej wysokiej jakości a system powiązań jest szczelny i odporny na niepożądane sytuacje w sektorze produkcji mięsa.

 

Wyróżnikiem takiej produkcji jest certyfikat oraz logo Systemu QMP, które gwarantują określoną jakość produkcji oraz produktu. Ponadto Administrator Systemu QMP wprowadza konieczne zmiany w standardach, również w zakresie dobrostanu zwierząt, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i redukcji stosowania antybiotyków. Wymagania te są synergiczne do oczekiwań Unii Europejskiej w zakresie niwelowania wpływu produkcji rolniczej na środowisko naturalne oraz zmiany klimatyczne.

System składa się z czterech kategorii standardów:

• QMP-Bydło w zakresie produkcji żywca wołowego;
• QMP-Pasze w zakresie przetwórstwa pasz;
• QMP-Transport w zakresie transportu zwierząt;
• QMP-Mięso w zakresie przetwórstwa mięsa.

 

W Systemie QMP dbałość o jakość żywności, wsparta założeniami dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa żywności, dobrej praktyki rolniczej GAP i dobrej praktyki produkcyjnej GMP, podlega weryfikacji przez jednostki certyfikujące

Dlaczego opracowano System QMP?

  • Potrzeba znalezienia sposobu na zmniejszenie różnicy w cenie żywca wołowego, płaconej rolnikom w Unii Europejskiej oraz w Polsce
  • Poprawa jakości wołowiny produkowanej w Polsce
  • Zwiększenie mocy marketingowej polskiej wołowiny
  • Ułatwienie produkcji wystandaryzowanych partii żywca wołowego – zwiększenie znaczenia Polski jako partnera rozmów handlowych dotyczących eksportu polskiej wołowiny

System QMP jest bardzo dobrym narzędziem pozwalającym na promocję polskiej wołowiny, zarówno w kraju jak i za granicą, jako mięsa o wysokich parametrach kulinarnych.

Jak powstał System QMP?

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, przy współpracy z producentami, zakładami mięsnymi oraz światowymi ekspertami w zakresie produkcji mięsa wołowego stworzyło Standardy Systemu. Opisują one wymagania względem produkcji żywca, przetwórców, transportu. Standardy te są gwarancją wysokiej powtarzalności jakości uzyskiwanego mięsa wołowego.

Wymagania Systemu QMP zostały w opisane w dwóch dokumentach:

Administrator systemu może wprowadzić odstępstwa od wymagań Systemu QMP, które będą obowiązywały wszystkie podmioty systemu. Odstępstwa nie mogą mieć wpływu na bezpieczeństwo żywności, zapewnienie charakterystycznych cech wymaganych w systemie oraz zapewnienie wysokiej jakości produktu końcowego.

Podstawowe wymagania

Wysoka jakość wołowiny wytworzonej w ramach Systemu QMP wynika ze szczegółowych obowiązków producentów żywca, które gwarantują cechy charakterystyczne mięsa uzyskane w procesie produkcji, a w szczególności:

1. Dobór odpowiednich ras bydła:

  • mieszańce mięsne (MM)
  • bydło ras mięsnych: Limousine (LM), Charolaise (CH), Angus (AN,AR), Hereford (HH), Salers (SL), Simentaler (SM)
  • bydło ras mlecznych (HO, RW, RE, ZR, ZB) i ich mieszańce (MS) oraz bydło w typie użytkowym kombinowanym (RP, MO, BG, SM) i ich mieszańce (MS2)

2. Wyższy dobrostan zwierząt:  obory wolnowybiegowe, bezuwięziowe, systemy grupowe, ubój humanitarny.

Struktura zrządzania systemem QMP

Administratorem Systemu QMP i właścicielem znaku QMP jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, działające jako rolnicze zrzeszenie branżowe zarejestrowane w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 roku o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. 1982 nr 32, poz. 217).

Prawidłowe zarządzenie Systemem QMP, wprowadzanie usprawnień do systemu oraz kontrolowanie spełnienia wymagań przez podmioty w nim uczestniczące odbywa się przy pomocy:

1. Organów Systemu QMP powołanych przez Administratora Systemu QMP:

  • Kapituła Znaku Towarowego Gwarancyjnego , która udziela uprawnień i sprawuje kontrolę spełnienia wymagań niezbędnych do używania Wspólnego Znaku Towarowego Gwarancyjnego “System QMP” na produktach, etykiecie i fakturach, na zasadach określonych w Regulaminie Wspólnego Znaku Towarowego Gwarancyjnego „System QMP” .
  • Komitet Techniczny Systemu QMP, którego zakres kompetencyjny obejmuje przyjmowanie zmian do Standardów Systemu QMP, monitorowania zmian obowiązującego i projektowanego prawa w celu dostosowania do nich zmian Standardów QMP, przyjmowania skarg odnośnie Standardów Systemu QMP oraz monitorowaniem realizacji tych Standardów.

2. Polskie Centrum Akredytacji

Które jest krajową jednostką upoważnioną do akredytacji Systemu QMP oraz jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1854).

Wszystkie jednostki certyfikujące w ramach systemu QMP muszą posiadać akredytacje PCA – krajowej jednostki akredytującej wyznaczonej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93. Więcej informacji w tym zakresie: https://www.pca.gov.pl/

3. Jednostki certyfikujące

Upoważnione w ramach umowy współpracy zawartej z Administratorem Systemu QMP do prowadzenia ocen w ramach Systemu QMP, które posiadają akredytację w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 w zakresie Systemu QMP.

4. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

zatwierdzające w drodze decyzji administracyjnej zmiany do Standardów Systemu QMP.

Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Nawet do 700 zł do opasa, do 1550 zł do krowy mamki!
Każdego dnia tracisz 1 %. Jeśli nie złożysz wniosku do 26 lipca to inni zarobią a Ty nie.
Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Każdego dnia tracisz 1 % Jeśli nie złożysz wniosku do 26 lipca – to inni zarobili a Ty nie.
Nawet do 700 zł do opasa, do 1550 zł do krowy mamki!