Pytania i odpowiedzi

PRZECZYTAJ UWAŻNIE!

NIE PÓŹNIEJ niż 26 lipca 2024

Możesz jeszcze otrzymać prawie  do 700zł/opasa i/lub 1550zł/mamkę.

Powinieneś  SKORYGOWAĆ wniosek do ARiMR o płatności obszarowe i bezpośrednie.
Zaznacz eko-schemat Dobrostan zwierząt –> Utrzymanie zgodnie z wymogami QMP

Każdy dzień zwłoki to 1% potrącenia!

Jeśli zaznaczysz QMP to masz czas na uzyskanie certyfikatu QMP przed końcem września 2024 r.

Ostatnia szansa. Zostało już tylko:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

(Q&A) Pytania i odpowiedzi dotyczące – ekoschemat dobrostan zwierząt QMP


Q&A

 • - jakie korzyści z QMP ?

  Skorzystaj z naszego kalkulatora i oblicz korzyści z QMP
  https://qmpsystem.eu/kalkulatorqmp/

 • - czy wszystkie krowy lub opasy muszą spełniać wymogi systemu QMP?
  Nie

 • - jaki jest koszt certyfikacji?
  Oficjalne cenniki są na stronach jednostek certyfikujących.

  qmpsystem.eu/#jednostki

 • - jaki typ użytkowy muszą mieć wpisane krowy i opasy, żeby kwalifikowały się do pomocy?
  krowa mamka
  typu użytkowy mięsnego lub typu użytkowego kombinowany o mięsnym kierunku jej użytkowania

  opasy
  do wariantu Dobrostan opasów kwalifikuje się bydło w wieku poniżej 18. miesiąca życia przeznaczone do opasu o zgłoszonym w komputerowej bazie danych IRZ:

  • typie użytkowym mlecznym, wskazane jako mleczny – opasowy albo opasowy,
  • typie użytkowym mięsnym, wskazane jako mięsny – opasowy albo opasowy,
  • typie użytkowym kombinowanym, o kierunku użytkowania:
   • mleczny – opasowy, albo
   • mięsny – opasowy, albo
   • opasowy.

  W przypadku opasów, które nie pochodzą od krów mamek objętych interwencją ekoschemat Dobrostan zwierząt – do płatności kwalifikuje się bydło opasowe w wieku od ukończenia 4 miesiąca do ukończenia 18 miesiąca, utrzymywane w danym gospodarstwie w tym okresie, co najmniej przez 120 dni.

  W przypadku opasów, które pochodzą od krów mamek objętych interwencją ekoschemat Dobrostan zwierząt – do płatności kwalifikuje się bydło opasowe o masie ciała powyżej 300 kg do ukończenia 18 miesiąca, utrzymywane w danym gospodarstwie, w tym okresie, co najmniej przez 120 dni, przy czym przyjmuje się, że opasy te osiągają masę ciała 300 kg w wieku 8 miesięcy.

  PZPBM zaleca aby w przypadku nabywania zwierząt do opasu, sprawdzić przy zakupie kod rasy zwierzęcia oraz kierunek użytkowania bydła na podstawie informacji zawartych w systemie IRZplus administrowanym przez ARiMR.

 • – czy muszę być członkiem PZPBM?
  Nie.
  Osoba zainteresowana przystąpieniem do systemu QMP powinna podpisać i złożyć do wybranej Jednostki Certyfikującej deklarację przystąpienia, ale jedynie do systemu QMP.

 • - co mam zrobić aby otrzymać dopłatę za uczestnictwo w QMP?
  1. Przystąpić do systemu QMP
  2. Składając wniosek o płatności dobrostanowe zaznaczyć Praktyka: utrzymywanie zgodnie z wymogami systemu QMP

  w jednym z poniższych działań:

  • Wariant Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach
  • Wariant Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym
  • Wariant Dobrostan opasów

 • – co mam zrobić, żeby przystąpić do QMP?
  Warunek konieczny to trzymanie bydła bez uwięzi.
  Należy złożyć wniosek do jednej z sześciu jednostek certyfikujących. To producent wybiera jednostkę, do której zamierza złożyć wniosek. Kontakt do jednostek jest pod tym linkiem.

 • – ile pieniędzy z tego dostanę?
  Za każdą krowę mamkę w systemie QMP – 250 zł
  Za każdy opas w systemie QMP – 130 zł
  Ważne! Dla tych którzy przystąpili do ekoschematu Dobrostan zwierząt dla bydła QMP nie ma limitów i dotyczy wszystkich zwierząt w gospodarstwie i objętych certyfikatem QMP

   

  https://qmpsystem.eu/kalkulatorqmp/

 • – jaka jest definicja krowy mamki i opasa?
  opas – samiec lub samica bydła domowego (Bos taurus), mające poniżej 18 miesięcy życia, przeznaczone do opasu i utrzymywane z przeznaczeniem do produkcji mięsa;
  krowa mamka – samica bydła domowego (Bos taurus) typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku jej użytkowania, mająca powyżej 24 miesięcy życia;

 • – jak liczony jest wiek zwierzęcia?
  Wiek jest liczony zgodnie z datą złożenia wniosku do ARiMR.

 • – ile i za co zapłacę?
  Certyfikat jest przyznawany na 12 miesięcy. Płatności jakie należy ponieść to koszt audytu, który jest zgodny z cennikiem danej jednostki certyfikującej oraz koszt administracyjny na rzecz administratora systemu w ryczałtowej wysokości 9,50 zł netto za każdą sztukę bydła na certyfikacie.

  qmpsystem.eu/#jednostki

 • – czy muszę sprzedawać bydło z certyfikatem konkretnemu ZM?
  Nie.
  To rolnik jest właścicielem swoich zwierząt i może sprzedawać dowolnemu zakładowi. Jednakże należy zauważyć, że zakład mięsny, który sam posiada certyfikat QMP może zaoferować większą stawkę za bydło QMP.

 • – czy obowiązuje regionalizacja?
  Nie ma regionalizacji.

 • – jak wygląda kontrola i kto kontruje?
  Kontrole przeprowadzają akredytowani i wyszkoleni inspektorzy zatrudnieni w jednej z czterech jednostek certyfikujących: https://qmpsystem.eu/#jednostki. Audytor odwiedza gospodarstwo i weryfikuje poszczególne punkty z listy kontrolnej.

 • – jakie rasy bydła?
  bydło ras mięsnych i krzyżówki z rasami mięsnymi

  • limousine (LM),
  • charolaise (CH),
  • angus (AN), (AR),
  • hereford (HH),
  • salers (SL),
  • simental (SM),
  • galloway (GA),
  • highland (HI),
  • belgijska biało-błękitna (BB),
  • wagyu (WA),
  • blond d’Aquitaine (BD),
  • mieszańce mięsne (MM)

  bydło ras mlecznych i krzyżówki bez ras mięsnych

  • polska holsztyńsko fryzyjska (HO), (RW),
  • europejskie bydło czerwone (pozostałe odmiany rasy) (RE),
  • polska czerwono – biała (ZR),
  • polska czarno – biała (ZB)
  • mieszańce bez ras mięsnych (MS)

  bydła w typie użytkowym kombinowanym

  • polska czerwona (RP),
  • montbeliarde (MO),
  • bydło białogrzbiete (BG),
  • simental (SM)

 • – czy katalog ras jest zamknięty?
  Tak, katalog ras oraz ich mieszańców jest zamknięty, ale jest bardzo szeroki i obejmuje zdecydowaną większość polskiej produkcji żywca wołowego.

 • – jakie kryteria muszę spełniać?
  Głównymi wyróżnikami systemu QMP to: chów bezuwięziowy, opracowany plan żywienia i dbałość o jakość paszy, stała współpraca z lekarzem weterynarii w tym w zakresie opracowania planu poprawy zdrowia bydła.

 • – jakie to Rozporządzenie MRiRW?
 • - czy w QMP jest limit 150 DJP ?
  Ważne! Dla uczestników systemu QMP: został zniesiony limit 150 DJP.

 • – kto skupuje bydło z certyfikatem, jakie ZM?
  OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o., Zakład Mięsny „Wierzejki” J.M. Zdanowscy, Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki sp. z o.o.

 • – jakie są aktualnie obowiązujące STANDARDY QMP?
 • - czy jałówka może być opasem, jeśli w IRZ jest od razu tak przeznaczona?
  Zgodnie z rozporządzeniem dobrostanowym (1) opas to samiec lub samica bydła domowego przeznaczone do opasu i utrzymywane z przeznaczeniem do produkcji mięsa. Wsparcie obejmuje zwierzęta:

  • Od 4. miesiąca życia – w przypadku opasów, które nie pochodzą od krów mamek objętych ekoschematem Dobrostan zwierząt (wariant Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach lub wariant Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym)
  • O masie ciała powyżej 300 kg do ukończenia 18. miesiąca życia – w przypadku opasów, które pochodzą od krów mamek objętych ww. wariantami dobrostnowymi, przy czym przyjmuje się, że opasy te osiągają masę ciała 300 kg w wieku 8 miesięcy

  i do wieku 18 miesięcy.

  Płatność przysługuje do tych opasów (spełniających warunki podane wyżej), które przebywały w gospodarstwie beneficjenta przez co najmniej 120 dni. Płatność dobrostanowa przysługuje do opasa, w odniesieniu do którego rolnik określił w wymaganym terminie w komputerowej bazie danych systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt (systemu IRZ) przeznaczenie tego zwierzęcia do opasu poprzez wskazanie kierunku użytkowania: mleczny – opasowy albo mięsny – opasowy albo opasowy.
  Jałówki przeznaczone do dalszego chowu/hodowli nie powinny być wykazywane w systemie IRZ jako zwierzęta opasowe.

 • - jeśli w dniu certyfikacji jałówka ma 22 m-ce, czy będzie się kwalifikować jako krowa?
  Tak, wg zasad opisanych poniżej.
  Zgodnie z rozporządzeniem dobrostanowym (1) w ramach wariantu Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach oraz wariantu Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym płatność dobrostanową przyznaje się rolnikowi, który posiada na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach tych wariantów co najmniej jedną krowę mamkę, tj. samicę bydła domowego (Bos taurus) typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku jej użytkowania, mającą powyżej 24 miesięcy życia. Rolnik może otrzymać płatność dobrostanową w ramach tych wariantów, między innymi, za realizację praktyki polegającej na utrzymywaniu krów mamek zgodnie z wymogami systemu QMP. Płatność dobrostanowa za realizację tej praktyki przyznawana jest do liczby krów wymienionych w certyfikacie za zgodność z wymogami systemu QMP.
  Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w przypadku jałówki wymienionej w certyfikacie za zgodność z wymogami systemu QMP, która w dniu złożenia wniosku przyznanie płatności dobrostanowej za realizacji praktyki polegającej na utrzymywaniu zgodnie z wymogami systemu QMP będzie miała powyżej 24 miesięcy życia lub w trakcie realizacji tej praktyki (od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach tej praktyki do dnia 14 marca kolejnego roku, a w przypadku gdy rolnik złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej w poprzednim roku i w danym roku – od dnia 15 marca danego roku do dnia 14 marca kolejnego roku) osiągnie wiek powyżej 24 miesięcy życia, zwierzę to będzie kwalifikować się do płatności dobrostanowej za realizację ww. praktyki.

 • - czy wszystkie zwierzęta w danej grupie technologicznej muszą się liczyć do certyfikacji?
  Nie.
  Zgodnie z rozporządzeniem dobrostanowym (1) do płatności za realizację praktyki polegającej na utrzymywaniu bydła zgodnie z wymogami systemu QMP w ramach wariantów: Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach, Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym kwalifikują się te krowy, które są wymienione w certyfikacie za zgodność z wymogami systemu QMP. W przypadku wariantu Dobrostan opasów do płatności dobrostanowej za realizację ww. praktyki kwalifikują się te opasy, które są wymienione w certyfikacie za zgodność z wymogami systemu QMP oraz były utrzymywane przez rolnika co najmniej przez 120 dni w okresie, w którym ten rolnik przestrzegał wymogów w ramach tej praktyki (od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach tej praktyki do dnia 14 marca kolejnego roku, a w przypadku gdy rolnik złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej w poprzednim roku i w danym roku – od dnia 15 marca danego roku do dnia 14 marca kolejnego roku).
  Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że płatność dobrostanową za realizację praktyki polegającej na utrzymywaniu bydła zgodnie z wymogami systemu QMP będzie przyznana tylko do zwierząt wymienionych w certyfikacie za zgodność z wymogami systemu QMP. Pozostałe sztuki bydła nie wymienione w tym certyfikacie nie będą się kwalifikowały do tego rodzaju płatności. W przypadku pozostałych praktyk dobrostanowych dedykowanych krowom mamkom i opasom, tj. zwiększenie powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach co najmniej o 20% lub co najmniej o 50%, utrzymywanie na ściółce,
  zapewnienie wybiegu oraz zapewnienie wypasu, wymogami tych praktyk, odpowiednio do wariantu, muszą być objęte wszystkie krowy mamki wraz z przychówkiem (cielęta, jałówki oraz opasy o masie ciała do 300 kg) lub wszystkie opasy. W związku z tym rolnik uczestniczący w systemie QMP, który chciałby uzyskać płatność dobrostanową do ww. praktyk musi zapewnić podwyższone standardy utrzymywania wszystkim zwierzętom w gospodarstwie objętym wymogami danej praktyki.

 • - z jakiego dnia podajemy stan bydła do ekoschematu Dobrostan?
  Nie podajemy stanu bydła przy składaniu wniosku.
  Bydło ujęte na certyfikacie, spełniające warunki co do wieku będzie objęte wsparciem.

  Rolnik ubiegający o wsparcie dobrostanowe za realizację praktyki polegającej na utrzymywaniu bydła zgodnie z wymogami systemu QMP powinien złożyć wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej w ogłoszonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) terminie naboru wniosków (w 2024 r: od 15 marca do 15 maja), w którym powinien zaznaczyć jedynie odpowiedni checkbox. Następnie rolnik powinien złożyć w ARiMR w terminie do dnia 21 marca roku następującego po roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, certyfikat za zgodność z wymogami systemu QMP. Bydło wymienione w tym certyfikacie będzie uwzględnione do płatności dobrostanowej za realizację praktyki polegającej na utrzymywaniu zgodnie z wymogami systemu QMP. Za realizację pozostałych praktyk (jeśli rolnik złożył wniosek w tym zakresie) płatność jest naliczana na zasadach ogólnych tj. do zwierząt odpowiednio zarejestrowanych w systemie IRZ.

 • - czy wszystkie opasy na certyfikacie QMP kwalifikują się do dopłaty w ramach ekoschematu?
  Jeśli spełniają kryterium wieku to tak.
  Do płatności dobrostanowej za realizację praktyki polegającej na utrzymywaniu opasów zgodnie z wymogami systemu QMP kwalifikują się te opasy, które są wymienione w certyfikacie potwierdzającym zgodność z wymogami systemu QMP, spełniły kryterium wieku oraz miały prawidło określony kierunek użytkowania ( patrz punkt – czy jałówka może być opasem, jeśli w IRZ jest od razu tak przeznaczona?) i były utrzymywane przez rolnika co najmniej przez 120 dni w okresie, w którym ten rolnik przestrzegał wymogów w ramach tej praktyki (patrz punkt – Czy wszystkie zwierzęta w danej grupie technologicznej muszą się liczyć do certyfikacji?).

 • - czy RHD może używać znaku QMP jeżeli sprzedaje zwierzęta z systemu?
  Tak.
  W tym celu musi wystąpić o prawo stosowania znaku.

 • - Plan kontroli zdrowia bydła
  Plan kontroli zdrowia bydła – propozycja do uzgodnienia z lekarzem weterynarii

 • - Czy przystąpienie do systemu QMP ma być warunkiem dopłat dobrostanowych czy być punktem dodatkowo premiowanym?
  To nie jest warunek. To jest dodatkowo płatna praktyka tak jak inne do wyboru.

 • - Czy dopłata związana z systemem jakości jest działaniem jednorocznym czy stałym?
  Działanie jest wpisane do KPS do 2027 roku.
  Certyfikat jest ważny przez rok (12 miesięcy), co roku rolnik sam decyduje, czy chce przedłużyć na kolejny rok.
  Opłata za certyfikat i za udział w systemie jest ponoszona każdorazowo, jeśli rolnik decyduje się przedłużyć uczestnictwo o kolejny rok.

 • - Jak uzyskać certyfikat?
  Wybieram Jednostkę Certyfikującą
  >
  Dopełniam formalności
  >
  Przechodzę pozytywnie kontrolę
  >
  Otrzymuję Certyfikat QMP

 • - Szkolenie z zakresu antybiotyków do kiedy rolnik musi zrobić?
  Zgodnie z § 4a ust. 1 rozporządzenia dobrostanowego (1), rolnik wnioskujący o wsparcie w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt (od kampanii 2024 r.) będzie zobowiązany do odbycia bezpłatnego, jednorazowego szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej w terminie do dnia 14 marca roku następującego po roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej.

 • - Pytanie w kontekście dopłaty dobrostanowej utrzymanie bydła 120 dni w gospodarstwie. Dwa miesiące przed złożeniem wniosku o płatność dobrostanową było w gospodarstwie, czy po miesiącu będzie objęte?
  1. A) rolnik zawnioskował o płatność dobrostanową po raz pierwszy

  Zgodnie z § 26 ust. 2 pkt 2 lit. h rozporządzenia dobrostanowego (1), do wyliczenia płatności dobrostanowej w ramach Dobrostanu opasów kwalifikuje się opasa, który był utrzymywany przez rolnika co najmniej przez 120 dni w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia 14 marca kolejnego roku.

  1. B) rolnik jest w drugim roku płatności dobrostanowej

  Rolnik realizujący wariant Dobrostan opasów, który złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej w poprzednim roku i w danym roku, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia dobrostanowego (1), przestrzega wymogów od dnia 15 marca danego roku do dnia 14 marca kolejnego roku. Natomiast § 28 tego rozporządzenia wskazuje, że w takim przypadku do liczby zwierząt (np. opasów) zalicza się zwierzęta utrzymywane przez rolnika w okresie przestrzegania wymogów w ramach danego wariantu lub danej praktyki podwyższającej poziom dobrostanu zwierząt, tj. od dnia 15 marca danego roku do dnia 14 marca kolejnego roku.

  Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że w tej sytuacji nadal obowiązuje 120 dniowy okres utrzymywania opasa przez rolnika. Tym samym zwierzę, by zostać zakwalifikowane do objęcia płatnością dobrostanową, musi być utrzymywane przez rolnika co najmniej przez 120 dni licząc od dnia 15 marca.

  W związku z tym, że przedstawiony w obu przypadkach opas zgodnie z przepisami rozporządzenia dobrostanowego (1) nie byłby utrzymywany w gospodarstwie przez wymagane 120 dni, to do takiego zwierzęcia płatność dobrostanowa nie mogłaby zostać przyznana.

 • – jak i kiedy uzyskać płatności do QMP?
  PRZECZYTAJ UWAŻNIE!

  Należy złożyć lub SKORGOWAĆ wniosek do ARiMR o płatności obszarowe i bezpośrednie.
  Zaznacz eko-schemat Dobrostan zwierząt –> Utrzymanie zgodnie z wymogami QMP
  NIE PÓŹNIEJ niż 26 lipca 2024.

  Każdy dzień zwłoki to 1% potrącenia!
  Wniosek o certyfikację do JC możesz złożyć do 26 lipca lub nieco później.
  Jeśli prawidłowo złożysz wniosek do ARIMR to masz czas na uzyskanie certyfikatu przed końcem września 2024 r.

 • - Ekoschemat: Dobrostan zwierząt link do strony MRiRW

———————————————————————————————


Jesteśmy pomocni dla Ciebie – śmiało zadzwoń, napisz:

e-mail: qmp@pzpbm.pl
tel: +48 515 575 705

 

 

 

#Fundusze Promocji

Autorem artykułu jest Katarzyna Budkiewicz

Podobne posty

logo qmp

Odstępstwa od Standardów QMP oraz Wymagań dla systemu QMP

Szanowni Państwo, Przekazujemy zestawienie odstępstw od Standardów QMP oraz Wymagań dla systemu QMP. Poniżej linki do dokumentacji: UCHWAŁA nr 1/04/2024 Zarządu PZPBM z dnia 08 kwietnia 2024 r.w sprawie przyjęcia czasowego odstępstwa dotyczącego podziału na grupy jałówek i buhajków dla ras późno dojrzewających w systemie certyfikacji QMP UCHWAŁA nr 2/04/2024 Zarządu PZPBM z dnia 08 […]

Kolejna Jednostka Certyfikująca w ramach Systemu QMP: Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.

Z radością informujemy, że podpisaliśmy Umowę na świadczenie usług w zakresie certyfikacji Systemu QMP z Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. Serdecznie witamy kolejną Firmę w gronie Jednostek Certyfikujących i cieszymy się na przyszłą współpracę. Lista Jednostek Certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji w ramach Systemu QMP znajduje się na stronie: https://qmpsystem.eu/#jednostki

Webinarium_Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników

Nagranie z Webinarium: Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników

Prezentujemy Państwu nagranie z Webinarium pt: Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników Prowadzący: prof. SGGW Marcin Gołębiewski Zakres webinarium: Zachęcamy do zapoznania się z Prezentacją (zawierającą uaktualnione treści):Ekoschemat Dobrostan zwierząt – System QMP korzyści dla rolników Linki do plików, o których mowa w szkoleniu: Standardy QMP https://qmpsystem.eu/wp-content/uploads/2024/04/Standardy-QMP_Wydanie-VII_01.pdf Plan poprawy dobrostanu zwierząt https://cdr-staging-admin.t2t-support.com/auth […]