Strefa Producenta Żywca Wołowego

Wśród polskich rolników jest już kilkaset gospodarstw objętych certyfikacją w Systemie QMP, a atrakcyjność Systemu potwierdza ciągły wzrost liczby jego Uczestników.

Ty również większaj swoje zyski z produkcji żywca wołowego!

Korzyści z członkostwa

  • Możliwość uzyskania wyższej ceny za żywiec wołowy. Produkcja w Systemie QMP to szansa na większe zyski przy wsparciu ze strony Administratora Systemu.
  • Współpraca z certyfikowanymi podmiotami w całym łańcuchu wartości sektora wołowiny daje wyższe bezpieczeństwo transakcji i terminowość dostaw oraz płatności.
  • Większe szanse na uzyskanie wsparcia z PROW

Podstawowe wymagania

Wysoka jakość wołowiny wytworzonej w ramach Systemu QMP wynika ze szczegółowych obowiązków producentów żywca, które gwarantują cechy charakterystyczne mięsa uzyskane w procesie produkcji, a w szczególności:

1. Dobór odpowiednich ras bydła:

 • mieszańce mięsne (MM)
 • bydło ras mięsnych: Limousine (LM), Charolaise (CH), Angus (AN,AR), Hereford (HH), Salers (SL), Simentaler (SM)

2. Wyższy dobrostan zwierząt:  obory wolnowybiegowe, bezuwięziowe, systemy grupowe, ubój humanitarny.

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika Systemu QMP lub innego równoważnego systemu zapewniania jakości pasz np. GMP+ lub QS.

Certyfikowanych dostawców pasz jest w Polsce ponad 2 tysiące.

Pasze z zakupu

Podstawą żywienia bydła utrzymywanego w Systemie QMP są pasze wytworzone w gospodarstwie. Dopuszcza się jednak stosowanie pasz pochodzących z zakupu. W takim przypadku, zakupione pasze gospodarskie powinny zostać zaewidencjonowane. W żywieniu bydła w Systemie QMP mogą być stosowane produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego. Produkty muszą być zaopatrzone w deklarację dostawcy (wzór stanowi załącznik nr 3 Standardy QMP Bydło). Deklaracje wraz z dowodami dostawy muszą być przechowywane przez dwa lata.

Aby upewnić się, czy spełniasz podstawowe wymagania Systemu QMP i możesz uzyskać certyfikat QMP odpowiedz na dwa proste pytania:

Czy masz w opasie mieszańce mięsne (MM) albo bydło ras mięsnych Limousine (LM), Charolaise (CH), Angus (AN,AR), Hereford (HH), Salers (SL), Simental Mięsny (SM)?

Czy masz dorosłe bydło, które jest utrzymywane w systemie bezuwięziowym?

Certyfikat wydawany jest na okres 14 miesięcy. Po tym czasie konieczne jest jego odnowienie.

Procedura przedłużenia certyfikatu wygląda tak samo jak w przypadku pierwszego wyrabiania.

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW 2014-2020 istnieje możliwość refundacji poniesionych kosztów z tytułu uczestnictwa w Systemie QMP.

 • Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty kontroli związanych z wydaniem certyfikatu QMP.
 • Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu (refundacja) w okresie maksymalnie do 5 lat od przystąpienia do systemu jakości.
 • Maksymalna wysokość pomocy to 2 386 zł w przypadku, kiedy produkty wytwarzane są zgodnie ze specyfikacją i standardami Systemu QMP „Quality Meat Program”.

Jak uzyskać zwrot kosztów?

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy do Dyrektora OT KOWR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Ostatni VI nabór wniosków o przyznanie pomocy zakończył się w dniu 3 grudnia 2020 r.

Kolejność przysługiwania pomocy dla wnioskodawców poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW 2014-2020 łącznie w pozostałych województwach, dotycząca naboru przeprowadzonego w dniach 30 października 2020 r. – 3 grudnia 2020 r

Kolejnym krokiem, po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu wsparcia, jest złożenie Wniosku o płatność do Dyrektora OT KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Wniosek o płatność, producent składa po każdych 12 miesiącach uczestnictwa w systemie jakości w terminie 90 dni od dnia upływu tego okresu, zgodnie z informacjami na decyzji Dyrektora OT KOWR o przyznaniu pomocy

Cennik opłat za udział w systemie i refundacja poniesionych kosztów

Składka na rzecz Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego administratora systemu QMP z tytułu uczestnictwa rolnika w Systemie QMP:

Ilość sztuk bydła kwalifikujących się do Systemu QMP

Do 20 sztuk

Od 21 do 50 sztuk

Od 51 do 100 sztuk

Roczna składka (netto) za udział w Systemie QMP

890,00 zł

1 190,00 zł

1 500,00 zł

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego wystawia fakturę VAT, niezwłocznie po uzyskaniu informacji od Jednostki Certyfikującej o wydanym certyfikacie.

Koszty składki za udział w systemie są refundowanie przez 5 lat.

Rejestracja wykorzystania środków przeciwdrobnoustrojowych lub antybiotyków uczestnika systemu Quality Meat Program.

Kto kupuje bydło z certyfikatem QMP ?

OSI Poland Foodworks sp. z o.o.
56-200 Chróścina, Chróścina 3a
NIP: 522-294-94-86
Tendermeat sp z o.o.
09-100 Płońsk
ul. Wolności 21