Strefa Producenta Żywca Wołowego

Wśród polskich rolników jest już kilkaset gospodarstw objętych certyfikacją w Systemie QMP, a atrakcyjność Systemu potwierdza ciągły wzrost liczby jego Uczestników.

Ty również większaj swoje zyski z produkcji żywca wołowego!

Korzyści z członkostwa

    • Możliwość uzyskania wyższej ceny za żywiec wołowy. Produkcja w Systemie QMP to szansa na większe zyski przy wsparciu ze strony Administratora Systemu.
    • Współpraca z certyfikowanymi podmiotami w całym łańcuchu wartości sektora wołowiny daje wyższe bezpieczeństwo transakcji i terminowość dostaw oraz płatności.
    • Większe szanse na uzyskanie wsparcia z PROW

Podstawowe wymagania

Wysoka jakość wołowiny wytworzonej w ramach Systemu QMP wynika ze szczegółowych obowiązków producentów żywca, które gwarantują cechy charakterystyczne mięsa uzyskane w procesie produkcji, a w szczególności:

1. Dobór odpowiednich ras bydła:

  • mieszańce mięsne (MM)
  • bydło ras mięsnych: Limousine (LM), Charolaise (CH), Angus (AN,AR), Hereford (HH), Salers (SL), Simentaler (SM)
  • bydło ras mlecznych (HO, RW, RE, ZR, ZB) i ich mieszańce (MS) oraz bydło w typie użytkowym kombinowanym (RP, MO, BG, SM) i ich mieszańce (MS2)

2. Wyższy dobrostan zwierząt:  obory wolnowybiegowe, bezuwięziowe, systemy grupowe, ubój humanitarny.

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika Systemu QMP lub innego równoważnego systemu zapewniania jakości pasz np. GMP+ lub QS.

Certyfikowanych dostawców pasz jest w Polsce ponad 2 tysiące.

Pasze z zakupu

Podstawą żywienia bydła utrzymywanego w Systemie QMP są pasze wytworzone w gospodarstwie. Dopuszcza się jednak stosowanie pasz pochodzących z zakupu. W takim przypadku, zakupione pasze gospodarskie powinny zostać zaewidencjonowane. W żywieniu bydła w Systemie QMP mogą być stosowane produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego. Produkty muszą być zaopatrzone w deklarację dostawcy (wzór stanowi załącznik nr 3 Standardy QMP). Deklaracje wraz z dowodami dostawy muszą być przechowywane przez dwa lata.

Aby upewnić się, czy spełniasz podstawowe wymagania Systemu QMP i możesz uzyskać certyfikat QMP odpowiedz na dwa proste pytania:

Czy masz w opasie mieszańce mięsne (MM) albo bydło ras mięsnych Limousine (LM), Charolaise (CH), Angus (AN,AR), Hereford (HH), Salers (SL), Simental Mięsny (SM)?

Czy masz dorosłe bydło, które jest utrzymywane w systemie bezuwięziowym?

Certyfikat wydawany jest na okres 14 miesięcy. Po tym czasie konieczne jest jego odnowienie.

Procedura przedłużenia certyfikatu wygląda tak samo jak w przypadku pierwszego wyrabiania.

Cennik opłat za udział w systemie

Składka na rzecz Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego administratora systemu QMP z tytułu uczestnictwa rolnika w Systemie QMP od dnia 15.10.2023 wynosi 9,50 PLN + VAT od sztuki bydła na certyfikacie QMP. 

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego wystawia fakturę VAT, niezwłocznie po uzyskaniu informacji od Jednostki Certyfikującej o wydanym certyfikacie.

Rejestracja wykorzystania środków przeciwdrobnoustrojowych lub antybiotyków uczestnika systemu Quality Meat Program.

Kto kupuje bydło z certyfikatem QMP ?

OSI Poland Foodworks sp. z o.o.
56-200 Chróścina, Chróścina 3a
NIP: 522-294-94-86
Tendermeat sp z o.o.
09-100 Płońsk
ul. Wolności 21