Historia PZPBM 

utworzone przez | kwi 24, 2022

Kim jesteśmy? 

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 roku o społeczno – zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. 1982 nr 32, poz. 217). 

Zrzeszamy rolników prowadzących chów bydła mięsnego i młodego bydła opasowego, producentów krów mamek oraz osoby związane bezpośrednio charakterem swojej pracy z rolnictwem i zainteresowanych prowadzeniem chowu bydła mięsnego. 

Nasza historia: 

2004r.:

Założyciele PZPBM przeprowadzili szereg akcji promujących dobrą polską wołowinę kulinarną wśród decydentów tj. przedstawicieli rządu, gabinetu prezydenta oraz w Polskim Poselstwie przy UE w Brukseli. Pozyskali do współpracy szereg przedstawicieli świata nauki, takich którzy dostrzegają problemy producentów bydła mięsnego i wspierają PZPBM swoją wiedzą. 

 
2005r.:

Grupa inicjatywna utworzyła Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. 

Nasi członkowie są aktywni zarówno w naszym Zrzeszeniu (np. w sprawie uzyskanie sprawa wsparcia rządu dla sektora produkcji wołowiny ) jak i w związku hodowców (np. w sprawie uzyskania dopłat do postępu biologicznego). 

2006r.:

W dniu 15 marca 2006 r. przedłożyliśmy na ręce Ministra Rolnictwa Program Restrukturyzacji Sektora Wołowiny na lata 2007-2013 z wnioskiem o przyjęcie. W resorcie rolnictwa podjęły pracę 3 zespoły dla wdrożenia instrumentów wsparcia, w rezultacie resort rolnictwa zmienił w 2006 r. system płatności bezpośrednich wprowadzając „premię zwierzęcą”. 

Działania PZPBM doprowadziły do zmian w prawie w kolejnych latach w tym m.in: 
– art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz art. 24c ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262), 
– rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 44, poz. 265), W efekcie zmian wydzielono z jednolitej płatności tzw. „płatność zwierzęcą” związaną z posiadanym pogłowiem bydła na użytkach zielonych. 
– ustawa z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2009 nr 97, poz. 799), która utworzyła 9 odrębnych funduszy promocji w tym Fundusz Promocji Mięsa Wołowego.ej. 

2007r.: Działania PZPBM doprowadziły do zmian w prawie w kolejnych latach w tym m.in: 
– art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz art. 24c ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262), 
– rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 44, poz. 265), W efekcie zmian wydzielono z jednolitej płatności tzw. „płatność zwierzęcą” związaną z posiadanym pogłowiem bydła na użytkach zielonych. 
– ustawa z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2009 nr 97, poz. 799), która utworzyła 9 odrębnych funduszy promocji w tym Fundusz Promocji Mięsa Wołowego.ej. 

2008r.:

Nasze zabiegi doprowadziły do zbudowania i podpisania w dniu 17 kwietnia 2008 r. szerokiego konsensusu organizacji branżowych rolniczych i przetwórców wokół ustawy o funduszach promocji, która dzięki temu szerokiemu poparciu została przeprowadzona przez Sejm, Senat bez protestów. Rola PZPBM została doceniona przez środowisko organizacji branżowych skupionych w Radzie Gospodarki Żywnościowej, organie doradczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołując Prezesa PZPBM Jerzego Wierzbickiego na Przewodniczącego  Komitetu Technicznego ds. Promocji RGŻ. 
  
PZPBM zorganizował w 2008 r. Ogólnopolską Konferencję Producentów Żywca i Wołowiny ze znakiem QMP. 
  
Opracowaliśmy i wdrożyliśmy system produkcji wołowiny wysokiej jakości Quality Meat Program (QMP), który w dniu 20 października 2008 roku decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznano za krajowy system jakości żywności. W 2011 roku System QMP po akceptacji Komisji Europejskiej  został objęty wsparciem w ramach PROW 2007 – 2013. Wsparcie dla producentów Systemu QMP jest kontynuowane w PROW 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”. 

2009r.: 

Resort rolnictwa zaakceptował w 2009 r. po 3 latach zabiegów wniosek PZPBM o utworzenie odrębnego funduszu promocji wołowiny, który będzie realizowany od 1 lipca 2009 r. na mocy ustawy. Resort rolnictwa przychylił się również do naszego wniosku o uznanie podatku VAT za koszt kwalifikowany w działaniach promocyjno-informacyjnych i w marcu 2009 r. podjął w tej sprawie inicjatywę. 
  
PZPBM zainicjowało powstanie konsorcjum naukowo przemysłowego z udziałem dwóch uczelni Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie i od 1 października 2009 r. wspólnie z UWM i SGGW realizuje projekt badawczy „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią od widelca do zagrody”. 
Konsorcjum opracowało projekt  „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią od widelca do zagrody” i pozyskało finansowanie na realizację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii,  Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe. 
  
W dniu 30 listopada 2009 Jerzy Wierzbicki Prezes PZPBM został wybrany na Przewodniczącego Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. Obecnie sprawuje drugą kadencję. 
Od grudnia 2009 roku do listopada 2010 PZPBM w Partnerstwie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Fundacją Na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media” zrealizowało projekt pt. „Kulinarna Przyjemność z Warmii i Mazur”. Głównym celem projektu było uzyskanie i podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu aktualnej sztuki kulinarnej u 60 osób pracujących w podmiotach świadczących usługi gastronomiczne w województwie warmińsko-mazurskim. 
  
Z inicjatywy PZPBM zostało zawarte konsorcjum organizacji branżowych Krajowa Izba Drobiarstwa, Polskie Mięso, Polsus, PZHiPBM w celu prowadzenia szkoleń dla rolników z zakresu produkcji w systemach jakości w ramach PROW 2007-2013. 

2010r.:

Na zaproszenie PZPBM w lipcu 2010 r.  gościł w Polsce Rod Polkinghorne, odpowiedzialny za badania i rozwój w Meat Standard Australia. W listopadzie 2010 Pan Rod Polkinghorn wraz z 3 innymi specjalistami z Australii i zespołem naukowców z Polski, przeprowadzili testy konsumenckie wg metodyki Meat Standard Australia. 
Komitet Monitorujący PROW 2007-2013 skierował w dniu 23 czerwca 2009 r. wniosek do Komisji Europejskiej o wpisanie wsparcia dla rolników przystępujących do Systemu QMP, oraz dla zakładów mięsnych na działania promujące wołowinę produkowaną w Systemie QMP. 

2011r.: 

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. PZPBM realizowało projekt pt. „Kulinarna przyjemność w sercu Polski”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było uzyskanie i podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu aktualnej sztuki kulinarnej u 60 osób pracujących w podmiotach świadczących usługi gastronomiczne w województwie mazowieckim. 
We wrześniu 2011 przeprowadzono Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Prokonsumencka gospodarka żywnościowa w krajach Unii Europejskiej”, w ramach projektu naukowego „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody”. Konferencja stanowiła unikalną platformą dyskusji i wymiany doświadczeń naukowców polskich, zagranicznych oraz przedstawicieli z branży. Wiedzę praktyczną oraz doświadczenie w budowie sektora wołowiny kulinarnej zaprezentowali  eksperci wołowiny z Australii, Wielkiej Brytanii oraz Francji. W konferencji udział wzięli także uczestnicy wiodącego projektu unijnego ProSafeBeef. Swe osiągnięcia i doświadczenia zaprezentowali także zagraniczni przedstawiciele środowiska naukowego oraz otoczenia biznesu:  Prof. Nigel Scolan (University Aberystwyth), Prof. Jean-Francois Hocquette, Prof. David Pethick (Murdoch University), Prof. John Thompson (University of New England), Niels Madsen, Keiga Kuchida, Isabelle Lagrand, Linda Farmer, David Pethick. Podczas konferencji zaprezentowane zostały po raz pierwszy rezultaty i wyniki badań prowadzonych w ramach projektu „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią od „widelca do zagrody”. Zaprezentowane badania dotyczyły każdego etapu łańcucha – od produkcji przez dystrybucję, po komunikację z konsumentem. Zaprezentowano także analizę barier rozwoju rynku wołowiny. 

W okresie od 1 stycznia 2011 do 30 kwietnia 2012 roku PZPBM realizowało projekt pt. „Nauczyciel obróbki mięsa w szkole XXI wieku”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było opracowanie w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami i placówkami oświatowymi programu doskonalenia zawodowego, a następnie podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności (praktycznych i dydaktycznych) 56 Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych (NPZ) i Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu (IPNZ) kształcących w zawodach kucharz. 

2012r.: 

W ramach PROW 2007-2013 nie zostały wprowadzone specjalne instrumenty dla Sektora wołowiny. Sektor wołowiny uzyskał wsparcie dopiero w 2012 roku poprzez uzyskanie notyfikacji Komisji Europejskiej i wpisanie systemu QMP do działań 132 „Udział rolników w systemach jakości żywności” oraz 133 „Działania informacyjne i promocyjne” PROW 2007-2013. 
  
W październiku  2012 roku została zorganizowana Konferencja Międzynarodowa i Warsztat pod tytułem „Jakość Mięsa Wołowego z europejskiej i polskiej perspektywy”. Konferencja odbyła się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Udział wzięli prelegenci z Australii, Francji, Walii, Irlandii, Irlandii Północnej i z Polski, w tym przedstawiciele projektu ProOptiBeef. Uczestnikami byli producenci, przetwórcy, urzędniczy, doradcy, politycy. 
  
W czasie trwania EURO 2012 został zrealizowany projekt promocji wołowiny QMP w Centrum Prasowym na ternie Expo XXI pod nazwą Polish Beef Corner. 
  
We wrześniu 2012 r Agencja Rynku Rolnego podpisała umowę na realizację kampanii informacyjnej wołowiny ze znakiem jakości QMP. Kampania „QMP – wołowina zawsze dobra” skupiła się na Systemie QMP, którego celem jest zagwarantowanie wysokiej jakości, bezpieczeństwa oraz specyficznych cech wołowiny z certyfikatem jakości. Kampania służy doinformowaniu konsumentów i dystrybutorów o QMP, co w efekcie zwiększa korzyści płynące z samego systemu. Kampania promocyjno-informacyjna ma trwała 3 lata. 
  
W 2012 roku PZPBM  brało czynny udział w targach i wystawach w Szepietowie i Olsztynie promując produkcję wołowiny wysokiej jakości zgodnie ze Standardami Systemu QMP. 

2013r.: 

Dobra Wołowina QMP produkowana w ramach Systemu QMP otrzymała w 2013 roku prestiżową nagrodą Certyfikat „Dobry Produkt – wybór ekspertów”  w kategorii Jakość produktu – nagroda została przyznana przez  Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji  wspólnie z Grupą PTWP SA, wydawcą magazynu Rynek Spożywczy oraz portali portalspozywczy.pl i dlahandlu.pl. 
  
W kwietniu 2013 roku odbyła się promocja wołowiny kulinarnej na Wielkanocnym Kiermaszu produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych. 
  
W 2013 roku PZPBM promowało polską wołowinę na Międzynarodowych Targach Rolno Spożywczych Agrokomplex w Nitrze, Słowacja (22.08.2013 – 25.08.2013). Ponadto PZPBM wraz Urzędem Patentowym brało czynny udział w IX-tym Międzynarodowym Sympozjum z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”  w Krakowie (5-6.09.2013). 
  
W dniu 15 czerwca 2013 roku w ramach współpracy z innymi organizacjami promowaliśmy polską wołowinę na Pikniku Poznaj Zdrową Żywność organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na terenie SGGW. 
  
W 2013 roku PZPBM  brało aktywny udział w targach i wystawach – Płońsku, Poznaniu, Szepietowie i Siedlcach. 

2014r.: 

W 2014 roku Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego wraz z Stowarzyszeniem Szefów Kuchni i Cukierni mając na uwadze, że wołowina wysokiej jakości pozwala na wykorzystanie szerokiej  gamy elementów wołowych jako surowca do przygotowania atrakcyjnych potraw kulinarnych zorganizowało Konkurs dla szefów kuchni pt. „Polska wołowina, wołowina z przyszłością”. 
  
W dniu 15 czerwca 2014 r. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego brało czynny udział w organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 10. Pikniku Poznaj Dobrą Żywność, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców Warszawy i turystów. Goście Pikniku mieli także okazję di degustacji wołowiny kulinarnej wysokiej jakości produkowanej zgodnie ze standardami Systemu QMP. 
  
W dniach 19 do 21 czerwca 2014 roku PZPBM brało udział w odbywających się w Dolinie Charlotty Mistrzostwach Europy w Barbecue. 
  
W dniach 24-25 września 2014 roku odbyło się I Forum Sektora Wołowiny, którego celem było rozpowszechnianie wiedzy i informacji oraz wzbudzenie trwałego, długofalowego zainteresowania tematem wołowiny określonych grup odbiorców (mediów i partnerów B2B). Ponadto I Forum stworzyło możliwość wymiany poglądów nt. aktualnego stanu i przyszłości sektora wołowiny w Polsce, a także wypracowanie klarownego modelu biznesowego w szerokim gronie przedstawicieli rolników, ubojni, zakładów rozbioru, handlowców, naukowców oraz przedstawicieli administracji szczebla krajowego i samorządowego.  
  
W terminie 19-24 października 2014 roku PZPBM brało czynny udział w  to jednych z największych i najbardziej prestiżowych targów rolno-spożywczych na świecie – SIAL 2014 w Paryżu. Na stoisku odbywały się spotkania biznesowe oraz degustacji wołowiny kulinarnej QMP. 
  
W 2014 roku PZPBM  brało udział w targach i wystawach – Płońsku, Ostródzie, Szepietowie, Sielinku i Siedlcach. 
  
W dniu 16 maja 2015 r. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego uczestniczyło na 11. Piknik Poznaj Dobrą Żywność, który jest organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który odbył się w ogrodach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

2015r.: 

W dniu 16 maja 2015 r. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego uczestniczyło na 11. Piknik Poznaj Dobrą Żywność, który jest organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który odbył się w ogrodach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

W dniu 17 czerwca 2015 roku w siedzibie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,  Federacja Związków Producentów  – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego podpisały Porozumienie na rzecz rozwoju produkcji i hodowli bydła mięsnego. 
Asumptem do podpisania porozumienia była potrzeba uzyskania wyższej skuteczności w rozwiązywaniu problemów polskich producentów i hodowców bydła mięsnego. Współpraca w ramach podpisanego porozumienia ma na celu współdziałanie na rzecz rozwoju rynku polskiego bydła mięsnego oraz jego produktów – wołowiny kulinarnej. Porozumienie podpisane zostało na czas nieoznaczony. 

W 2015 roku PZPBM  brało udział w wystawie w Szepietowie, gdzie mieliśmy okazję serwować wołowinę wysokiej jakości produkowaną w Systemie QMP. 

Kolejne lata 

2016-2017r.: 

Zrealizowaliśmy szereg projektów promujących Polską Wołowinę – katalogi, udział w targach, szkolenia. 

2018r.:

Przystąpiliśmy do konsorsorcjum realizującego projekt w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

2019r.:  

Inicjator powołania Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny, www.ppzw.pl

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego  

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

logo qmp

Odstępstwa od Standardów QMP oraz Wymagań dla systemu QMP

Szanowni Państwo, Przekazujemy zestawienie odstępstw od Standardów QMP oraz Wymagań dla systemu QMP. Poniżej linki do dokumentacji: UCHWAŁA nr 1/04/2024 Zarządu PZPBM z dnia 08 kwietnia 2024 r.w sprawie przyjęcia czasowego odstępstwa dotyczącego podziału na grupy jałówek i buhajków dla ras późno dojrzewających w systemie certyfikacji QMP UCHWAŁA nr 2/04/2024 Zarządu PZPBM z dnia 08 […]

Kolejna Jednostka Certyfikująca w ramach Systemu QMP: Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.

Z radością informujemy, że podpisaliśmy Umowę na świadczenie usług w zakresie certyfikacji Systemu QMP z Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. Serdecznie witamy kolejną Firmę w gronie Jednostek Certyfikujących i cieszymy się na przyszłą współpracę. Lista Jednostek Certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji w ramach Systemu QMP znajduje się na stronie: https://qmpsystem.eu/#jednostki

Webinarium_Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników

Nagranie z Webinarium: Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników

Prezentujemy Państwu nagranie z Webinarium pt: Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników Prowadzący: prof. SGGW Marcin Gołębiewski Zakres webinarium: Zachęcamy do zapoznania się z Prezentacją (zawierającą uaktualnione treści):Ekoschemat Dobrostan zwierząt – System QMP korzyści dla rolników Linki do plików, o których mowa w szkoleniu: Standardy QMP https://qmpsystem.eu/wp-content/uploads/2024/04/Standardy-QMP_Wydanie-VII_01.pdf Plan poprawy dobrostanu zwierząt https://cdr-staging-admin.t2t-support.com/auth […]